Obec Ľubietová
Ľubietová
rozšírené vyhľadávanie

Platné VZN obce

2023

VZN č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ľubietová č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 6-2023o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,82 kB

VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ľubietová č. 3/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školského klubu detí

VZN 5-2023 o určení výšky príspevku na činnoosť materskej školy a školského klubu detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,51 kB

VZN obce Ľubietová č. 4/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, do 1 ročníka Základnej školy s materskou školou T. G. Masaryka Ľubietová

VZN 4-2023 o určení miesta a času zápisu do 1 ročníka ZŠ s MŠ Ľubietová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,29 kB

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2023 ktorým v y d á v a PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO CINTORÍNY v obci Ľubietová

VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,98 kB

2022

VZN č. 8/2022 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Ľubietová č. 2/2021

VZN č. 82022 ktroým sa mení VZN obce Ľubietová č. 22021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,23 kB

VZN č. 7/2022 o stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategóriíí stravníkov

VZN o stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka od 01.01.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,44 kB

VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ, dieťaťa a žiaka školského zariadenia

VZN č. 6 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka školského zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,09 kB

VZN obce Ľubietová o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školského klubu detí

VZN o určení príspevku na činnosť materskej školy a školského klubu detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,56 kB

VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Ľubietová

VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Ľubietová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 526,3 kB

VZN obce Ľubietová č. 1 / 2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou T. G. Masaryka Ľubietová

VZN č. 1_2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,54 kB

2021

VZN č. 1-2021 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE ĽUBIETOVÁ

VZN č. 1-2021 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE ĽUBIETOVÁ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,92 kB

VZN č. 2-2021o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2-2021o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 765,33 kB

VZN obce Ľubietová č. 3_2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ľubietová

VZN obce Ľubietová č. 3_2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Ľubietová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,17 kB

2020

VZN 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová

VZN 3_2020 o nakladaní s komunálnym a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,41 kB

VZN 2/2020, ktorým sa dopľňa VZN obce Ľubietová č.4/2019

VZN 2_2020 o miestnych daniach a poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,14 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 508/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Dodatok č. 2 VZN o opatrov. službe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273 kB

2019

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Ľubietovej

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Ľubietovej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,71 MB

Smernica na určenie postupu pri ochrane pred povodňami

Smernica na určenie postupu pri ochrane pred povodňami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,57 MB

VZN č. 2/2019 o verejných oceneniach obce Ľubietová

VZN o verejných oceneniach obce Ľubietová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,37 MB

Zásady zabezpečovania sobášnych obradov

Zásady zabezpečovania sobášnych obradov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 987,17 kB

Smernica o používaní služobných vozidiel Obcou Ľubietová

Smernica o používaní služobných vozidiel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,85 MB

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ľubietovej

Organizačný poriadok obce Ľubietová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,83 MB

VZN obce 4/2018 úplné znenie

VZN 42018 úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,81 MB

2018

VZNč. 3/2018 o zásadách odmeňovania poslancov OcZ v Ľubietovej

Zásady odmeňovania poslancov.tif
Typ súboru: TIF dokument, Velkosť: 2,72 MB

VZN č. 2/2018 bezpečnostná politika prevádzkárne IOM

VZN - bezpečnostná politika prevádzkarne IOM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,03 MB

VZN č. 1/2018 o poskytovaní elektronických služieb

VZN -poskytovanie elektronických služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 684,06 kB

2017

VZN - doplnok ÚP č. 2

vzn - územný plán obce , doplnky č. 2.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,37 kB

Štatút - Ľubietovské noviny

Štatút_Ľubietovské noviny.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,51 kB

2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,12 MB

Zásady hospodárenia s fin. prostriedkami

zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,08 MB

VZN o umiestňovaní volebných plagátov

vzn o umiestňovaní volebných plagátov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42 kB

Trhový poriadok

trhový poriadok.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64 kB

VZN o podmienkach predajavýrobkov

vzn o podmienkach predaja výrobkov na trhov miestach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 73 kB

VZN o vodení psa mimo chovného priestoru

vzn o vodení psov .doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52 kB

Štatút obecného kronikára

Štatút obecného kronikára.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,28 kB

Prevádzkový poriadok pohrebísk

prevádzkový poriadok pohrebísk.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 133,5 kB

Požiarny poriadok

požiarny poriadok obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 307,5 kB

2015

Rokovací poriadok

rokovací poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,71 MB

Štatút obecnej knižnice

Štatút obecnej knižnice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1004,71 kB

2014

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,06 MB

Pracovný poriadok obce Ľubietová

Pracovný poriadok obce Ľubietová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,13 MB

2013

Dodatok č. 1 k VZN 508/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Dodatok č.1 VZN o opatrovateľskej službe 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,98 kB

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ

vzn obce Ľubietová o určení výšky dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB

2012

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OcZ

Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OcZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 564,22 kB

2011

Smernica o jednotnom postupe obce pri zadávaní zakázok

smernica o jednotnom postupe pri zadávaní zakázok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB

Štatút obce

Štatút obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,31 MB

2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ĽUBIETOVÁ č. 87/2009 o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev Obecné

Všeobecne záväzné nariadenie - označovanie ulíc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,01 kB

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby

vzn o poskytovaní sociálnej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,72 MB

VZN o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodň

VZN o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,72 MB

2003

VZN obce Ľubietová o záväzných častiach územného plánu

VZN obce Ľubietová o záväzných častiach územného plánu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,56 MB

1999

Zásady na ochranu majetku

zásady na ochranu majetku obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB

1996

VZN o podmienkach podnikania na území obce

vzn o podmienkach podnikania na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 895,42 kB

1994

VZN o predaji a prevádzkovej dobe

vzn obce Ľubietová o predaji a prevádzkovej dobe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 825,12 kB

Zverejňovanie

Európska únia

Virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
1
30 31 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ľubietová