Obec Ľubietová
Ľubietová
rozšírené vyhľadávanie

Obec Ľubietová

Matričný úrad

SPÁDOVÉ OBCE MATRIČNÉHO OBVODU

Obec Ľubietová – matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík. Do matričného obvodu okrem obce Ľubietová patria obce Strelníky a Povrazník.

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov obcí patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

 

HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

 

PODANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA

1. ak sú obidvaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom v rámci matričného obvodu
- tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu,
- vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky,
- ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určené otcovstvo.

2. ak sú obidvaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu
- všetky náležitosti ako v bode 1 predkladajú snúbenci matričnému úradu v mieste uzatvorenia manželstva. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša.

3. ak jeden zo snúbencov je cudzinec
- za štátneho občana SR všetky náležitosti ako v bode 1,
- za cudzinca platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

4. ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille).
Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

5. ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo); predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu.

6. žiadosť na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podáva na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Správne poplatky spojené s uzavretím manželstva sú určené zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Sobášny deň: sobota 

Sobášna miestnosť: obradná miestnosť - Nám. V. Dunajského 2/2

prípadne iné vhodné miesto povolené matričným úradom v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.
 

 

VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU

Predkladá sa originál listu o prehliadke mŕtveho v dvoch exemplároch,
- občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/,
- úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia   pozostalých,
- úkon nie je spoplatnený

 


VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tz. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/,
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Spôsob vyžiadania:
- osobne v kancelárii matričného úradu,
- písomne,
- správny poplatok 5 € za každý exemplár.

Potrebné doklady:
- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
- iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka.

Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín !


CHCETE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ ?

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Od účinnosti zákona č.14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine .
Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.


UZAVRELI STE MANŽELSTVO, NARODILO SA VÁM DIEŤA, ZOMREL VÁŠ PRÍBUZNÝ V CUDZINE?

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

Za maloleté dieťa žiada o zápis o narodení rodič alebo starý rodič.

Pri zápise do osobitnej matriky je potrebné predložiť nasledovné doklady:

- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého,

- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /apostille/,

- platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,

- ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, zápis o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.
Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené.

Matrikár: Zuzana Kútna                                          kontakt: 048/22 890 11, 0911 697 652
 

Samospráva

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Európska únia

Virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ľubietová