Obec Ľubietová
Ľubietová
rozšírené vyhľadávanie

Obec Ľubietová

Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

Činnosť stavebného úradu zabezpečuje pani Viera Sokolová na obecnom úrade v Brusne.


Zabezpečuje:
a) prípravu podkladov na rozhodovaciu činnosť, povoľovaciu činnosť vrátane ukladania sankcií, a to hlavne:
- vedie územné konania (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia (§ 32 až 42 stavebného zákona)
- vedie stavené konania a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 stavebného zákona) a stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 a 121 stavebného zákona
- povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 73 stavebného zákona)
- vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie a povoľovanie zmien v užívaní stavby (§ 76 až 85 stavebného zákona)
- nariaďuje údržbu stavby nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo na stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 97 stavebného zákona
- rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 stavebného zákona)
- nariaďuje: urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia ( § 102 stavebného zákona)
- prerokováva priestupky fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladania sankcií (§ 105 až 107 stavebného zákona)
- rozhoduje o rozsahu oprávnenia vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavieb (§ 134 a § 135 stavebného zákona), práva jednotlivých starostov podľa § 134 stavebného zákona týmto nie sú dotknuté
b) vykonáva kontrolnú činnosť v rámci:
- zabezpečovania výkonu štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 stavebného zákona)
- nariaďovania skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 stavebného zákona)
c) vedie evidenciu v rámci:
zabezpečovania činností vyplývajúcich zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 stavebného zákona)
vedenia evidencie a ukladania rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu

d) prešetruje petície a sťažnosti:
- občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti
- vybavuje petície občanov a právnických osôb v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti
e) zabezpečuje prípravu podkladov na výkon rozhodnutí podľa § 71 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

f) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

g) zabezpečuje výkon spravodajskej činnosti podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike

 

Kontakt: 048/4194424

Samospráva

Európska únia

Virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ľubietová