Obec Ľubietová
Ľubietová
rozšírené vyhľadávanie

Obec Ľubietová

Matrika

Matrika

 

Územný obvod Matričného úradu Ľubietová tvoria obce:
- Ľubietová
- Strelníky
- Povrazník

Rodná matrika
Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné predložiť:
- platné občianske preukazy oboch rodičov
- sobášny list
- správny poplatok 1,5 € / za 1 duplikát rodného listu/
- novonarodené dieťa zapisuje otec dieťaťa, manžel matky

Informácie pri narodení dieťaťa mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

Sobášna matrika
Na uzavretie manželstva je potrebné preložiť:
- vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade
- platné občianske preukazy snúbencov
- rodné listy snúbencov
- ovdovený snúbenec predloží úmrtný list manžela
- rozvedený snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
- maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
- ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
- doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, lebo cirkvi

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:
- delegácia sobáša na iný matričný úrad 23 €

- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 9,50 €
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti 33 €

- sobáš s cudzincom 66 €
- sobáš dvoch cudzincov165,50 €

Úmrtná matrika
Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:
- občiansky preukaz zomrelého
- občiansky preukaz manžela/ky/ zomrelého
- rodný list zomrelého
- sobášny list zomrelého
- listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom

Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/:
Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti do pokladne OcÚ - 1,5 €


Evidencia obyvateľstva pre obec Ľubietová.

Prihlásenie na trvalý pobyt
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni miesto a začiatok trvalého pobytu najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
- občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb
- rodný list dieťaťa /do 15 rokov/
- doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť alebo písomný súhlas vlastníka bytu
- ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho list

Prihlásenie na prechodný pobyt
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní začiatok, miesto a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 30 dní / max. 5 rokov/
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znovu.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb
- rodný list dieťaťa /do 15 rokov/
- písomný súhlas ubytovateľa

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi s trvalým pobytom na území obce vystaví po predložení rodného listu obecný úrad.
Potrebné doklady:
- rodný list

  Oddelenie daní a poplatkov

- vyberanie miestnych poplatkov a daní

 

 


 

Matrikár: Zuzana Kútna                                                                       tel.číslo:  048/4195231


matrika@lubietova.sk

Samospráva

Virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Prevencia kriminality - Kamerový systém Ľubietová

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ľubietová