Obec Ľubietová
Ľubietová
rozšírené vyhľadávanie

Sociálne služby

Opatrovateľská služba

Druh sociálnej služby: opatrovateľská služba

Forma sociálnej služby: terénna

Podľa § 43 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec Ľubietová poskytuje opatrovateľskú službu fyzickej osobe, ktorá

 

 • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
 • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

 

Opatrovateľskou službou sa podľa § 43, ods. 2 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách poskytujú úkony podľa prílohy č. 4.

Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

Sociálna služba je poskytovaná v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby.

Obec Ľubietová ako poskytovateľ sociálnej služby presadzuje partnerský, individuálny a aktívny prístup k prijímateľovi sociálnej služby. Taktiež má humanistický a pozitívny prístup, ktorý je založený na rešpektovaní každého jednotlivca. Zároveň vytvára priestor pre prijímateľov sociálnej služby, ich rodinu a iné fyzické osoby k tomu, aby prostredníctvom svojich návrhov a spätnej väzby prispeli ku kvalite poskytovanej sociálnej služby.

 

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

INFORMÁCIE PRE OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY OBCE ĽUBIETOVÁ

 

Proces zabezpečenia sociálnej služby pre občana upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu v zmysle zákona o sociálnych službách je mesto alebo obec podľa miesta trvalého bydliska občana.

Proces zabezpečenia opatrovateľskej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich úkonov:

1. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • Občan podá písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na podateľni obecného úradu
 • K žiadosti doloží odborné lekárske správy nie staršie ako 6 mesiacov. 
 • Na základe predložených dokumentov sa vykoná zdravotná a sociálna posudková činnosť a vydá sa zdravotný posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Na základe posudkov obec Ľubietová vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 • Na základe vydaného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, podá občan na podateľni obecného úradu obce Ľubietová „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • Obec Ľubietová zaeviduje žiadosť.  Žiadosť následne postúpi osobe zodpovednej za poskytovanie opatrovateľskej služby.
 • Pri zabezpečovaní sociálnej služby sa vždy zohľadňuje krízová životná a sociálna situácia žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby. 
 • Obec  uzatvorí so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby. Urobí tak najneskôr v deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby.
 • Na základe uzatvorenej zmluvy obec Ľubietová zabezpečí poskytovanie opatrovateľskej služby.

 

Vzory žiadostí:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Typ: DOC dokument, Velkosť: 46.5 kB

Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Typ: RTF dokument, Velkosť: 141.35 kB

Žiadosť o zabezpečenie opatrovateľskej služby Typ: ODT dokument, Velkosť: 9.15 kB

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby Typ: PDF dokument, Velkosť: 24.8 kB

Cenník služby:

Výška úhrady za opatrovateľskú službu Typ: PDF dokument, Velkosť: 165.65 kB

Osoba zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby: Zuzana Kútna

Ekonomicky oprávnené náklady - Opatrovateľská služba za rok 2023

Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľská služba za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 90.22 kB

Poradovník:

 

 

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Európska únia

Virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ľubietová