Obec Ľubietová
Ľubietová
rozšírené vyhľadávanie

Zosun pôdy

Zosuv pôdy – odpis z kroniky obce rok 1977.
Ďakujeme za poskytnuté fotografie.

 

     celkový pohľad Mimoriadne rušné dni zažili naši občania v marcových dňoch, ktoré spôsobil veľký zosuv pôdy na Viselníku a Rôšte. Oblasť Ľubietovej, zvlášť jej juhozápadná strana, patrí do oblasti starších svahových porúch, ktoré sa môžu za priaznivých podmienok kedykoľvek aktivovať. Takéto priaznivé podmienky sa tu vytvorili  (výdatné dažde v decembri minulého roku, vo februári tohto roku, nie dobre premyslený zásah človeka do prírody – rekultivácia tejto oblasti.) V minulosti bolo v okolí Ľubietovej viac prípadov zosuvov pôdy, ale neboli spôsobené vážnejšie škody. Prvé aktívne pohyby pôdy spozoroval ľubietovský občan Jozef Vizner ml., ktorý v tejto oblasti dňa 27. februára hľadal jelenie parožie. O niekoľko dní sa situácia ukázala ako veľmi vážna. Dňa 2. marca bola pracovníkmi  ONV – Eduardom Fidrikom, tajomníkom Okresnej povodňovej komisie (OPK), predsedom MNV Danielom Balážom a predsedom stavebnej komisie pri MNV Rudolfom Černákom prevedená obhliadka  celého terénu a bolo zistené, že v pohybe je už celá oblasť, vytvárajú sa veľké trhliny, pôda sa prepadáva, vytvárajú sa kopce, celé územie sa deformuje. S výsledkom tejto obhliadky bol oboznámený predseda OPK Ing. Štefan Trgo, podpredseda ONV, ktorý ihneď zabezpečil zvolanie povodňovej komisie na deň 3. marca do Ľubietovej. V obci bol vyhlásený stav ohrozenia tretieho stupňa a od 3. marca začal záchranné práce v obci riadiť Štáb okresnej povodňovej komisie (ŠOPK). V tento deň už bolo v pohybe asi 35  ha pôdy, hrúbka zosuvných materiálov sa pohybovala v priemere 20 -30 m, znamená to, že v pohybe bolo približne 6 miliónov m3 zeminy čo je obrovská masa.  Celková dĺžka zosuvu bola asi 1 km, šírka zosuvu v spodnej časti bola 70 -100 m, v strede asi 450m. V priebehu niekoľkých dní sa zosuvná plocha ešte zväčšila. Začiatok zosuvného územia bol pod Ráztokou, koniec zasahoval do vzdialenosti 80 m od potoka Hutnej. Zosuv bol prúdového typu, v hornej časti prstencovite rozvetvený do troch hlavných zálivov. V prvých dňoch sa pôda pohybovala  rýchlosťou asi 10 cm za hodinu. Priamo na postihnutom území sa nachádzali dva novopostavené domy, v ktorých už bývali so svojimi rodinami Milan Korunka a Ivan Černák a dva domy Petra Vrbického a Jána Filadelfiho vo výstavbe. Tieto už boli v múroch

dopukané. Ako najväčšie nebezpečenstvo sa ukázalo, že zosunutá hornina môže prehradiť potok Hutná a tým spôsobiť zatopenie dolnej časti obce.

Príčiny zosuvu

      Príčinou zosuvu boli pomery geologické a klimatické, ako aj skutočnosť, že na postihnutom území JRD Družba v minulých rokoch vykonávalo rekultivačné práce. Podložné horniny postihnutej oblasti sú treťohorné íly a ílovce, ktoré málo prepúšťajú vodu a majú veľkú šmykľavosť. Nad nimi sa nachádzajú pevnejšie tufové horniny (spevnený sopečný popol), ktoré pri mimoriadnych zrážkach a rýchlom topení snehu nasiakli vodou a tak svojou váhou pôsobili na íly, ktoré sa dali do pohybu.

3. marec – Zloženie Okresnej povodňovej komisie

      Záchranné práce začala urýchlene organizovať Okresná povodňová komisia (OPK) v zložení: za Inžiniersko-geologicko-hydrologický prieskum (IGHP) Žilina – Ing. Ingr, Ing. Fekeč, Ing. Rentka, za ONV Banská Bystrica – Ing. Trgo, podpredseda ONV, Milan Smolorčik – pracovník odboru dopravy ONV, za Správu povodia Hrona – Ing. Medrický a Stanislav Štubňa, za Okresnú inšpekciu požiarnej ochrany (OIPO) Banská Bystrica kpt. Viliam Lenár, za Okresné oddelenie verejnej bezpečnosti (OOVB) Banská Bystrica –npr. Slančík, zástupca náčelníka, za MNV Ľubietovú – Daniel Baláž, predseda MNV a za Stredoslovenský KNV, odbor poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva – Jakubovic.

Opatrenie na zastavenie zosuvu

      Na spomalenie alebo zastavenie zosuvu bolo treba bezodkladne z celého územia depresií a výverov podzemnej vody tieto odviesť mimo postihnutú oblasť do dvoch vodotečí, rovnako aj pramene a mokriny po oboch stranách zosuvu odviesť do týchto vodotečí. Odvodnenie a odvedenie vôd sa malo realizovať provizórnymi povrchovými rygolmi, potrubím a hadicami prečerpávaním, prípadne gravitačným spôsobom. Za účelom zistenia mechanizmu zosuvu sa na štyroch úsekoch inštalovali pozorovacie priamky, ktoré sa mali sledovať 45 x denne a vizuálne niekoľkokrát. Na ukľudnenie zosuvných pohybov a zmenšenie škôd tejto prírodnej pohromy bol mimoriadne závažný časový faktor a uvedené opatrenia mohli mať úspech jedine v prípade rýchlej realizácie. Keďže MNV nemohlo zabezpečiť záchranné práce v plnom rozsahu, komisia zvolala na nasledujúci deň riaditeľov zainteresovaných organizácií, alebo ich zástupcov, aby prostredníctvom nich boli zabezpečené pracovné sily a mechanizmy na stabilizovanie zosuvu.

4. marec

      Zvolaní zástupcovia jednotlivých organizácií odišli na miesto postihnutej oblasti. Po prehliadnutí zosuvného územia bol vypracovaný návrh technických opatrení na odvedenie vôd z postihnutej oblasti, ako aj predpokladaného prekrytia potoka a tým zabráneniu jeho prehradenia. Na základe zistených skutočností sa ihneď započalo so zabezpečovaním potrebných mechanizmov, hlavne ťažkých pásových strojov, veľkoprofilových rúr, dopravných vozidiel a nakladačov na dopravu štrku a lomového kameňa. Popoludní zástupcovia IGHP Žilina prehliadli zosuvné územie a vyhlásili stav za veľmi vážny. Konštatovali, že prehradenie potoka je možné a doporučili urobiť k tomu opatrenia. Komisia ihneď započala so zabezpečovaním veľkoprofilových rúr u Inžinierskych stavieb (IS) Košice a )Stredoslovenských stavieb Žilina. Doprava rúr zo skládok bola zabezpečená prostredníctvom ČSAD Banská Bystrica. O vybudovanie prístupovej cesty pre kladenie rúr sa mali postarať KSP Banská Bystrica, IS Košice na dopravu kameňa z miestneho kameňolomu sa mali použiť nákladné autá JRD Medzibrod, Strelníky a MNV Ľubietová , autobáger JRD Medzibrod a Okresného stavebného podniku (OSP) Banská Bystrica. Na odvodnenie zosuvného územia boli zabezpečené dva bažinové bágre od Poľnohospodárskych stavieb Zvolen a Pozemných stavieb B. Bystrica, buldozéry od Agrostavu B. Bystrica, JRD Strelníky a MNV Nemecká. Na odčerpávanie vôd z postihnutého územia bolo nasadených osem čerpacích súprav požiarnych útvarov s posádkami, ktoré boli v nepretržitej 24 – hodinovej prevádzke.  Bola nariadená úplná evakuácia dvoch rodinných domov Ivana Černáka a Milana Korunku, čiastočná Jozefa Viznera a spohotovostnenie dovov Juraja Kolíka a Jozefa Medveca. Ubytovanie sa vyriešilo v rámci obce. Pre prípad ďalšej evakuácie Mestských národný výbor (MsNV) v Banskej Bystrici zaistil šesť bytov. Stravovanie všetkých pracovníkov zúčastnených na záchranných prácach bolo zabezpečené v školskej jedálni. V ranných hodinách boli upozornené Energetické závody Banská Bystrica o nutnosti vypnutia elektrického prúdu v postihnutej oblasti a pozorovanie elektrického stožiara vysokého napätia.

 

 

5. marec

Za posledných 24 hodín sa situácia v zosuvnom pásme zhoršila. V dolnej časti pri potoku bol za posledných 16 hodín zaznamenaný pohyb 10 – 15 cm, v strednej časti bola rýchlosť zosuvu za 20 hodín až 3 m. V hornej časti sa objavili nové pramene, ktoré nadvihli a zosúvali zeminu. Početné pramene premieňali zeminu na kašovitú hmotu a bol predpoklad, že pohyb horní sa môže zrýchliť na 10 m za hodinu.  V hornej časti sa dali do pohybu nové kopce a útvary a tým sa množstvo zosuvných zemín zvýšilo o 1,5 mil. m3 zeminy. Pre posilnenie zásobovania bolo u ONV zabezpečené zvýšenie fondov mäsových výrobkov, chleba, mlieka a mliečnych výrobkov. MNV v Ľubietovej zabezpečil v kancelárii MNV nočnú službu pri telefóne v čase od 20.00 do 6,00 hodiny. V tento deň sa OPK  zúčastnili tajomník KV KSS Dr. Seidel, tajomník KV KSS Ing. Bella, podpredseda SKNV Ernest Caban, predseda ONV Kurjatko a náčelník Krajskej inšpekcie požiarnej ochrany (KIPO) Foltány. Boli oboznámení s celkovou situáciou a dosiaľ vykonanými opatreniami, s ktorými vyslovili súhlas. Ďalej bolo dohodnuté, že k riešeniu problémov zosuvu pôdy budú zainteresovaní ďalší odborníci z Hydrokonzulu Bratislava, Hydrologického prieskumu Bratislava, Výskumného ústavu Bratislava, Výskumného ústavu pôdoznalectva Bratislava a ďalších. V tento deň bol daný príkaz na úplnú evakuáciu donov Juraja Kolíka a Jozefa Medveca. Bol vyzvaný krajský náčelník Štábu civilnej ochrany (CO) na spohotovostnenie skladov CO včítanie garáží a vozidiel pre prípad rýchleho sťahovania. Na dni 5. a 6. marca MNV v Ľubietovej vyhlásil pre obyvateľov pracovnú povinnosť nad 16. rokov.

6. marec

      V tento deň nastúpilo na záchranné práce asi 200 brigádnikov z Ľubietovej, ktorí pracovali na odvádzaní vôd zo zosuvného územia. Na odčerpávaní povrchových vôd sa použilo už 16 čerpadiel, ktoré boli v nepretržitej prevádzke. Švermove železiarne Podbrezová dodali 4 ks osvetľovacích telies na nočné osvetlenie dolnej časti zosuvného územia.

Účinnosť uskutočnených opatrení     

      V priebehu dňa 6. marca bolo zistené, že prevedené opatrenia majú úspech. Zapojením ďalších čerpadiel sa podarilo znížiť asi o 50% množstvo vody vnikajúcej do zosuvných území. Odvod a odčerpávanie vôd z postihnutého územia zamedzilo ďalšiemu miešaniu zeminy na kašovitú hmotu a neprejavilo sa ani nové zatrhávanie trhlín. Ráz väčšiny trhlín sa nezmenil. V hornej časti nedošlo k progresívnemu vývoju, aký sa predpokladal a v dolnej časti došlo k hromadeniu zosuvného materiálu a k jeho dvíhaniu. Smer pohybu zosuvného materiálu sa stočil juhovýchodným smerom k domu Márie Lovásovej. Bolo potrebné naďalej prehlbovať a obnovovať rygoly, pretože vplyvom pohybu zeminy sa neustále prerušoval odtok vody.

Kladenie potrubia

      V priebehu 6. marca boli do koryta Hutnej položené všetky plánované oceľové rúry v počte 67 na dĺžku 80 bežných metrov (b m). Keďže sa pohyb zosuvnej zeminy stočil, bolo potrebné zabezpečiť ďalších 300 b m veľkoprofilových oceľových rúr. Pre prípad možného zahatania potoka boli zabezpečené vysokovýkonné čerpadlá, ktoré by stačili prečerpať všetku vodu potoka.

 

 

Spohotovostnenie domov

MNV v Ľubietovej boli vyzvaní na spohotovostnenie svojich domov títo občania: Anton Krajan, Miroslav Mašek, Ľudovít Korunka, Ondrej Oleríny, Mária Lovásová, Silvester Kordulič, Anna Konôpková, Ján Filadelfi, Pavel Štefanovský, Ľudovít Polóny, Bohuslav Čief, Ivan Chládek, Emília Miterková, Anna Majnholdová, Emília Majnholdová, Ján Čief, Miroslav Fellner, Pavel Lokša a Ján Filadelfi.

Presun jarných prázdnin

      Jarné prázdniny žiakov ZDŠ boli presunuté na dni od 7. do 13. marca, teda o týždeň skôr, pretože v školskej jedálni sa stravovali pracovníci, ktorí sa podieľali  na záchranných prácach.

7. marec

      Na odvodňovacích prácach pokračovalo 11 čerpadiel s osádkami, bažinové bágre kopali odvodňovacie ryhy. Občania veľmi usilovne vykopávali zberné kanály  a odvodňovali územie, pretože sa vplyvom pohybu pôdy neustále vytvárali nové jazierka. Pokračovalo sa aj v kladení potrubia do potoka Hutná, v prekrývaní potrubia cestnými panelmi v miestach spojov a v navážaní kamenného materiálu na potrubie a panely. Pracovalo sa aj na stavbe príjazdovej cesty v dĺžke 50 m pre ďalšie kladenie potrubia. V tento deň zástupcovia IGHP na základe ohlásenia občanmi urobili v hornej časti obce v Záprave nad domom Milana Filadelfiho č. 272 obchôdzku, kde je tiež zosuvné územia. Dĺžka zosuvu je asi 200 m, šírka 40 – 60 m. Ostatné územie je kľudné, bez stopy po aktívnych pohyboch. Zástupcovia IGHP doporučili celé územie odvodniť podprvochovou drenážou.

8. marec

      V priebehu posledných 24 hodín boli na meracích priamkach namerané posuny od 1,65 m do 5,70 m. V dolnej časti zosuvného územia došlo k akumulovaniu materiálu a k zrýchleniu jeho pohybu. V strednej časti sa posun mierne zrýchlil a v hornej časti sa stav predbežne vplyvom odčerpávania vôd ustálil. Celá dolná časť zosunu sa neustále dvíhala a dochádzalo k veľkej deformácii celého zosuvného územia. V priebehu celého dňa sa na postihnutom území pracovalo naďalej v odvádzaní povrchových vôd. Zo strany Melioračnej správy (ďalej MS) bol pri budovaní odvodňovacích rýh zabezpečený odborný dozor ako aj prísun zavlažovacích rúr v dĺžke 300 b m. MNV v Ľubietovej na práce pri odvádzaní vôd zabezpečil 35 brigádnikov. V popoludňajších hodinách sa skončilo s kladením potrubia do potoka a pokračovalo sa v kladení panelov a navážaní kameňa na rúry. O 14.10 hodine sa rozpadol rodinný dom Jána Filadelfiho. Na večerné zasadnutie technického štábu OPK sa dostavili aj zástupcovia Slovenského geologického ústavu v Bratislave, ktorí po prehliadke územia prehlásili, že postup záchranných prác bol správny a navrhli zintenzívniť odvádzanie povrchových vôd z územia, nasadiť viac techniky, ale hlavne viac pracovných síl. Za týmto účelom bolo potrebné nasadiť  maximálny počet miestnych obyvateľov, prípadne i obyvateľov okolitých obcí a požiadať armádu za účelom vykonania ručných výkopových prác.

9. marec

     Zrýchľovanie pohybu zemín pokračovalo naďalej aj v tento deň ako tomu nasvedčovali na namerané hodnoty na priamkach v rozsahu od 1,23 m do 4,21 m za posledných 24 hodín. Na odvodňovacích prácach pracovalo 67 občanov z Ľubietovej, Strelník a Povrazníka. Pokračovalo sa v navážaní kameňa až ku päte zosuvného územia. Práce vykonávalo Povodie Hrona B. Bystrica. Cestou Krajskej vojenskej správy v Banskej Bystrici bol požiadaný veliteľ Východného vojenského okruhu o pomoc pri zintenzívnení odvodňovacích prác v počte 80 vojakov na tri dni, ktorí budú vykonávať výkopové práce od 10. marca a ich stravovanie zabezpečí VÚ Brezno. Pre brigádnikov z Ľubietovej,  Strelník a Povrazníka bola zabezpečená teplá strava prostredníctvom ĽSD Jednoty a dovážala sa z pohostinstva v Brusne na Hliniská. Bola spohotovostnená lekárska služba, sanitka i lekár od OÚNZ B. Bystrica, ktorá bola v Ľubietovej podľa potreby.

10. marec

       Medzi strednou a dolnou časťou a v celej spodnej časti zosuvu došlo k trvalému dvíhaniu územia. Začalo sa trhať čelo zosuvu a očakávali sa zosuvy do potoka. Ráno prišlo na postihnuté územie 85 vojakov z Brezna pod vedením pplk. Kolářa a na výzvu MNV nastúpilo 73 brigádnikov z miestneho obyvateľstva. Vojaci ako aj miestni obyvatelia boli pridelení odborným pracovníkom štátnej melioračnej správy (ŠMS) a prevádzali výkop na odvádzanie vôd zo zosuvného územia aj mimo neho . V hornej časti sa pokračovalo so strojovým výkopom gravitačných rýh a v čerpaní vôd požiarnou technikou. V tento deň prevádzali pracovníci Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a Krajského múzea v Banskej Bystrici fotografovanie celého územia.

11. marec

       Ráno nastúpilo na výkop odvodňovacích rýh v pásme zosuvu 85 vojakov a 50 našich občanov. Prostredníctvom nákladných áut ČSAD a MNV Nemecká sa dovážali veľkoprofilové rúry zo Švermových železiarní v Podbrezovej. Ich dovoz a ukončenie uloženia bolo v popoludňajších hodinách. Od Agrostavu B. Bystrica bolo zabezpečených 30 b m betónových rúr profilu 300 mm za účelom ich položenia v bažinatom teréne na Palkovie majeri. V rámci zabezpečovacích prác bolo doteraz do potoka Hutnej položených 90 ks veľkoprofilových oceľových rúr v priemere 700 – 1500 mm o celkovej dĺžke 605 b m a v dĺžke potoka 108 m. K dispozícii zostalo ešte 25 ks rúr o celkovej dĺžke 115 b m. Na spevnenie položených rúr v potoku a vybudovanie príjazdových ciest sa použilo 95 ks cestných panelov, navozilo 400 m3 kameňov a 1200 m3 sa použilo na vybudovanie ochrannej hrádze po ľavej strane Hutnej a na príjazdové cesty k potoku. Po prevedení geodetického merania bol za posledných 24 hodín zistený posun od 76 cm do 4 m. Na základe zistených meraní došlo k zvýšeniu pohybov v juhozápadnej časti hlavného zosuvného prúdu. Naďalej dochádzalo k hromadeniu zeminy v dolnej časti zosuvu a jej trhaniu. V hornej časti nebol pohyb zvýšený, ale zvýšil sa v strednej a v dolnej časti zosuvu.

12. – 13. marec

      Odvodňovacie práce naďalej pokračovali. Pracovalo 35 miestnych občanov a 10 čerpadiel požiarnej ochrany. Na výkope odvodňovacej ryhy pracoval bažinový báger Poľnohospodárskych stavieb (PoS). Pri geodetickom meraní sa zistil pohyb od 85 do 5,34 m. V hornej časti došlo k zmierneniu zosuvu, v strednej a dolnej časti k miernemu zrýchleniu.

14. marec

      V tento deň pracovalo pri výkope rigolov 35 miestnych občanov. Pri výkope odvodňovacích rýh pracoval báger PoS Žilina, báger  PoS Zvolen pre poruchu nepracoval a báger Pozemných stavieb B. Bystrica bol po uviaznutí v bažinatom teréne vyprošťovaný. Po prevedení geodetického merania sa zistil posuv od 1,40 do 4,03. Od začiatku merania (4. marca) sa zistil najväčší posuv na priamke č. 4 – 33,75 m. V posledných hodinách sa zaktivizovala dolná časť zosuvného územia, podobne aj ľavá strana územia v smere od Šibeníc. V hornej časti sa situácia nezmenila. Keďže 12. a najmä 13. marca bolo daždivé počasie, vzniklo ďalšie nebezpečenstvo aktivizácie zosuvu. Bolo preto potrebné urýchlene odčerpať vody, ktoré vnikajú do zosuvu a odviesť ich do rigolov, ktoré sa tiež zosúvali a zasýpali.

15. marec

      Aj v tento deň pracovalo na odvodňovacích prácach vyše 30 miestnych občanov, na odvodnení územia 9 čerpadiel a v strojovom výkope rýh pracovali tri bažinové bagre. Od JRD SNP Banská Bystrica sa priviezlo 300 b m odvodňovacieho potrubia. Pri geodetickom meraní bol zistený pohyb od 0,55 do 3,55 m na všetkých pozorovacích stanovištiach došlo oproti predchádzajúcemu dňu k zmierneniu zosunu.

Zasadnutie Operatívnej medzirezortnej komisie pri vláde SSR pre zosuvy

     Dňa 15. marca sa v zasadacej miestnosti MNV v Ľubietovej uskutočnilo rokovanie Operatívnej skupiny medzirezortnej komisie pre zosuvy pri vláde SSR. Všetci jej účastníci si podrobne prehliadli postihnuté územie, ktoré má rozlohu 35 ha.  Všetci zhodne konštatovali, že územie je veľmi devastované, vytvorený veľký počet trhlín, depresií, vyvýšenín a poklesov. Informácie o vzniku zosuvu, charaktere, jeho priebehu, prognózach, prevedených opatreniach podal Ing. Mikuláš Ingr,  ktorý sa od začiatku podieľal na riešení najnutnejších opatrení riadených OPK. Vďaka rýchlej a obetavej realizácii sa podarilo spomaliť zosuv pôdy, ktorý na začiatku dosahoval 1 až 6 m denne sa k 15. marcu spomalil na 3,5 m. Na záchranných prácach sa podieľali najmä príslušníci OIPO a Okresného verejného požiarneho útvaru v Banskej Bystrici, príslušníci dobrovoľných požiarnych zborov z Ľubietovej a okolitých dedín, miestni občania, príslušníci čsl. ľudovej armády a pracovníci mnohých organizácií.  Všetky uskutočnené opatrenia komisia uznala sa správne a účelné.

16. marec

     V priebeh dňa pracovalo pri ručnom kopaní a upravovaní rýh 15 tunajších občanov a pri odčerpávaní vôd v zosuvnom území 9 čerpadiel. Pokračovalo sa v strojovom výkope rýh bágrom Poľnohospodárskych stavieb (PoS) Zvolen a s kladením rúr do potoka. Zo zosuvného územia bol odsunutý bažinový báger PS B. Bystrica.

17. marec

      Pokračovalo sa s násypom kameňa na ochrannú hrádzu v čele zosuvu, v kladení rúr do potoka a v zásype týchto rúr. Pri ručnom kopaní a upravovaní rýh pracovalo 80 príslušníkov Vojenského útvaru (VÚ) Brezno. Práce riadili pracovníci ŠMS a OIPO. Na Obraze pracoval bažinový báger, ktorý odvodnil „Rybník“. Bažinový báger PoS Zvolen v tento deň ukončil práce na odvodňovacích rýhach a bol zo zosuvného územia stiahnutý. Pri geodetickom meraní sa zistil ďalší pokles pohybu zemín na všetkých stanovištiach.

18. marec

     Pracovalo sa v úprave ochrannej hrádze na päte zosuvu pri potoku. Vojaci a miestni občania pracovali na zachytávaní prameňov a vo výkope odvodňovacích rigolov. V priebehu dňa natáčali pracovníci televízie NDR zábery v zosuvnom území a nahrávali rozhovory so zodpovednými pracovníkmi ONV, MNV a iných organizácií.

19. – 22. marec

     V dňoch 19. a 20. marca pracovalo pri odvodnení zosuvného územia 60 vojakov, dňa 19. marca 15 miestnych občanov a neustále bolo v prevádzke 9 čerpadiel PO s obsluhou. V dňoch 21. a 22. marca pracovalo 80 vojakov pri čistení rýh za bágrom a pri zachytávaní prameňov mimo zosuvného územia na Rybníku. Dňa 22. marca uskutočnili pracovníci IGHP Žilina obhliadku zosuvného územia. Dospeli k záveru, že hoci zosuvné územie je nie ešte stabilizované, za posledné dni bol zistený priemerný denný posun na pozorovacích priamkach od 3 do 34 cm, takže najväčšie nebezpečenstvo bolo po mnohých dňoch boja so živlom zažehnané. OPK sa dohodla, že bude spolu s pracovníkmi IGHP Žilina, ŠMS, PH a MNV Ľubietová zasadať každý utorok, kde sa bude hodnotiť situácia na zosuvnom území a prijímať ďalšie opatrenia na riešenie situácie.

23. – 29 . marca

     Od 23. – 29. marca v zosuvnom pásme pracovalo osem čerpadiel OIPO, ktoré obsluhovalo päť požiarnikov. Na meracích priamkach bol za posledný týždeň zistený posuv od 0 do 35 cm. Výsledky merania nasvedčovali tomu, že celé územie zosuvu sa ukľudňuje. Od začiatku zosuvu uplynul jeden mesiac a je veľkým úspechom, že za túto dobu sa podarilo zosuv stabilizovať vďaka hlavne rýchlemu odvodu vôd zo zosuvného územia. Pred začiatkom definitívnej asanácie územia bolo potrebné priamo v ňom vybudovať odvodňovacie rýhy aby sa v prípade zvýšených zrážok zabránilo ďalšej možnej aktivizácie zosuvu.

Apríl

     Geodetické merania, konané každý týždeň naznačovali ukľudnený stav celého zosuvného územia. Dňa 25. apríla sa na jednej priamke zistil pohyb v dĺžke 12 cm, čo v prepočte na celý týždeň je nepatrný zosuv. Na ostatných priamkach nebol zistený žiadny pohyb. Po celý mesiac sa prevádzalo čerpanie vôd ôsmimi čerpadlami OIPO. V zosuvnom území pracoval bažinový báger až do 4. mája, ktorého výkony vzhľadom na náročný terén boli minimálne. Podľa meraní svahových pohybov došlo k ich miernemu zintenzívneniu v dôsledku zvýšených zrážok čo potvrdzuje predpoklad, že celé územie je mimoriadne citlivé na zmenu klimatických podmienok.

Stabilizácia zosuvného pásma

     Dňa 3. mája geodetické merania na všetkých pozorovacích priamkach vykázalo nulové hodnoty.  Nasledujúci deň pracovníci IGHP Žilina previedli odborný prieskum celého zosuvného územia a mohlo sa konštatovať, že zosuv je ako celok stabilizovaný, hoci na dielčích úsekoch svahu naďalej dochádzalo k lokálnym pohybom, čoho príčinou bolo vyrovnávanie napätia vo vnútri zosuvného materiálu. OPK mohla konštatovať, že zosuv pôdy už neohrozuje zastavanú časť obce a dňom 4. mája bol stupeň ohrozenia odvolaný, doteraz uskutočnené zabezpečovacie práce vytvorili podmienky, aby celé zosuvné územie bolo za účelom definitívnej sanácie odovzdané investorovi, ktorého určia vyššie orgány.

 

Dátum vloženia: 11. 1. 2017 10:05
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 6. 2021 12:02
Autor: Správce Webu

Obec

Virtuálny cintorín

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
1
28 29 30 1 2 3

Prevencia kriminality - Kamerový systém Ľubietová

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ľubietová