Obec Ľubietová
Ľubietová
rozšírené vyhľadávanie

Dane a poplatky

 NEZABUDNITE PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2018 nadobudli, respektíve predali nehnuteľný majetok.

Obec Ľubietová oznamuje občanom, že sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa  a miestny poplatok za komunálne odpady sa pre rok 2019 nezvyšovali, zostanú na úrovni roku 2018.

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž) napríklad kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľností bude zapísaná v katastri nehnuteľností do 1. januára 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31.januára 2019 na Obecnom úrade v Ľubietovej.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roku 2018 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.januára 2019 na Obecnom úrade v Ľubietovej.

Pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor katastrálny, právoplatné osvedčenie o dedičstve, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod.

Tlačivá pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v Ľubietovej, alebo tlačivo stiahnuť z internetovej stránky obce.

Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2018 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

 DAŇ ZA PSA

Ak je pes chovaný (držaný) na území obce Ľubietová a nie je nahlásený do evidencie psov na obecnom úrade,  držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN obce Ľubietová č.180/2012).

Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti.

Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo.

Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá  na základe žiadosti držiteľa psa.

Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (t.j. ak držiteľ vlastní psa staršieho ako 6 mesiacov) podať daňové priznanie na predpísanom tlačive.

Držiteľ psa je tiež povinný najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku daňovej povinnosti (napr. zmena údajov, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, zmena chovného priestoru v obci, zmena počtu držania psov...) podať daňové priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive.

Tlačivá pre podanie daňového priznania k dani za psa si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v Ľubietovej, alebo tlačivo stiahnuť z internetovej stránky obce.

Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

 

MIESTNY POPLATOK  ZA ZBER A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2019 

Ročný poplatok na rok 2018 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzickú osobu je 18,25 eur za osobu a rok.

Poplatková povinnosť

Vzniká dňom prihlásenia k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu na území obce Ľubietová alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce (vznik vlastníctva k nehnuteľnosti) alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania.

Každý poplatník je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zaniká dňom zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo v deň zrušenia oprávnenia užívať nehnuteľnosť, alebo v deň zrušenia užívania nehnuteľnosti na území obce, alebo v deň ukončenia podnikateľskej činnosti.

 Každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť.

Zmena - každý poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomnosti, zmena počtu poplatníkov, zmena platiteľa poplatku.

 

Zníženie alebo odpustenie poplatku

Sadzba

Platiteľ

Definovanie povinnosti

Podmienka uplatnenia

18,25

trvalý, prechodný pobyt

VZN § 22 - Platenie poplatku

 

18,25

vlastník nehnuteľnosti (chata, byt, garáž, záhrada, TTP...)

VZN § 22 - Platenie poplatku

 

 

 

 

 

13,68

držitelia ZŤP (25% zľava)

potvrdenie držiteľa ZŤP

 

 

 

 

 

9,12

opatrovateľky, turnusové práce, kamionisti (50% zľava)

VZN § 26, ods. 1, písm. a,b

VZN § 27, ods. 2, písm. a,b

9,12

viacdetné rodiny - štvrté a každé ďalšie dieťa (50% zľava)

VZN § 26, ods. 1, písm. h

údaj z matriky

9,12

rodina s príjmami nižšími ako 305,-€/mesiac (zľava 50%)

VZN § 26, ods. 1, písm. i

VZN § 26, ods. 1, písm. i

 

 

 

 

4,56

študenti na internáte (75% zľava)

VZN § 26, ods. 1, písm. a,b

VZN § 26, ods. 1, písm. c

4,56

bezdomovec prihlásený na TP OcÚ (75% zľava)

VZN § 26, ods. 1, písm. g

VZN § 26, ods. 1, písm. h

 

 

 

 

0,00

poplatok za TKO zaplatil inde (zľava 100%)

potvrdenie od obce, kde poplatok zaplatil

 

0,00

väzni, domovy soc. služieb, krízové, záchytné centrá (100% zľava)

VZN § 26, ods. 1, písm. c, d

VZN § 26, ods. 1, písm. d, e, f

 

 

 

 

2,00

podnikatelia - 110 l KUKA (52 x 2 = 104,-€/ročne)

Z č.513/1991Zb. Obchodný zákonník, 3. časť - Obch. záväzné vzťahy, Hlava I. - Všeob. ustanovenia, Diel I. - Predmet úpravy a jej povaha

20,00

podnikatelia - 1100 l KONTAJNER (52 x 20 = 1040,-€/ročne)

       

 

 Podklady /potvrdenia/ na zníženie alebo odpustenie poplatku sú ustanovené v § 22 a § 26  VZN č. 14/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubietová.

 V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad).

V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, prípadne poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov.

Pre poskytnutie úľavy za komunálny odpad je potrebné vyplniť žiadosť o zníženie / odpustenie poplatku a spolu s príslušnými dokladmi predložiť na Obecnom úrade v Ľubietovej  do  1.februára 2019 alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do vyrubenia poplatku za odpad.

Pre ohlásenie zmien v platení poplatku je potrebné vždy do 30 dní od vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti túto skutočnosť oznámiť na tlačive ohlásenie zmeny.

Daňové priznanie - tlačivo

Poučenie na vyplnenie DP

Priznanie k dani za psa - tlačivo

Ohlásenie zmeny

Dane a poplatky

Referendum 2023 informácie

Virtuálny cintorín

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
1
20 21 22 23 24 25
26 27 28
1
29 30 31 1

Prevencia kriminality - Kamerový systém Ľubietová

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ľubietová