Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubietová

Obec Ľubietová

Úradné hodiny

Obecný úrad má každú stredu úradné hodiny do 1700hod.


 

Výberové konanie

Oznámenie

o vyhlásení výberového konania

 

 

     Obec Ľubietová ako zriaďovateľ Základnej školy T. G. Masaryka v Ľubietovej vyhlasuje v zmysle ustanovenia  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa (ky) Základnej školy T. G. Masaryka, Nám. V. Dunajského 4/14, Ľubietová

 

     Požadované predpoklady na výkon funkcie riaditeľa základnej školy:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
vykonanie prvej atestácie
spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti najmenej 5 rokov ku dňu uskutočnenia výberového konania
najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
predpoklady pre výkon riaditeľskej funkcie
znalosť školskej legislatívy
riadiace a organizačné schopnosti
osobné a morálne predpoklady
znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
práce s PC.

 

     Požadované doklady:

overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a pedagogickej praxi
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
lekárske potvrdenie
stručný profesijný životopis
návrh koncepcie rozvoja školy a školského zariadenia.

 

     Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať alebo osobne doručiť do 26. apríla 2014 do 10.00 hod. na adresu: Obec Ľubietová, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ“. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.


 

 

 

 

 

Odvoz separovaného odpadu

Vítame Vás. 


 

 

   Ľubietová sa rozkladá na rozhraní Slovenského rudohoria a stredohoria v rozšírenom  údolí potoka Hutná. Má prekrásnu polohu pod severovýchodným výbežkom Poľany – Ľubietovským Veprom – Hrbom,   ktorého   križovatka   súradníc 19 033´ východnej   zemepisnej  dĺžky a 48 040´severnej zemepisnej šírky je   stredom   Slovenska. Obec leží v nadmorskej výške 477 m.. Reliéf územia je výsledkom tektonickej činnosti, vulkanizmu, erózie a sedimentácie.
Lesy sú prevažne zmiešané a v chránených častiach, ako je Ľubietovský Vepor majú charakter pralesa. Z drevín je zastúpený hlavne buk, jedľa a smrek s prímesou javora, jaseňa a hrabu. Nájdu sa tu aj súvislé smrečiny, dubiny, boriny a brezové porasty.
Môžeme tu nájsť aj vzácne druhy bylín – vstavače, žltohlav, lykovec, ľalie, poniklec a veľmi zriedkavú waldštajnku .
Lesy sú bohaté na zver- rys, vlk, medveď, mačka divá, jeleň, srnec, diviak . Z ďalších živočíchov treba spomenúť orla krikľavého, výra skalného a hlucháňa, salamandru škvrnitú, mloka karpatského a motýľa jasoňa červenookého.
Celková výmera katastrálneho územia je 6 103 ha, z čoho najväčší podiel tvoria lesy a poľnohospodárska pôda.

Kultúrne pamiatky majú nadregionálny význam- Súpis kultúrnych pamiatok SR:
l Evanjelický kostol a. .v.
l Rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény
l Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
l Meštiansky rokokový dom

       Folklórny súbor, ktorý pracuje v obci má vo svojom repertoári aj debnársky tanec, ktorý je na Slovensku raritou a je pozostatkom z doby nemeckého osídľovania banských miest.
V obci je kultúrny dom, knižnica i klub dôchodcov, zdravotné stredisko s obvodným a zubným lekárom, plne organizovaná základná škola so školskou jedálňou a materská škola.
         Niekoľko menších potravinárskych obchodov, drogéria a kvetinárstva poskytujú základný tovar pre obyvateľov. Čistiateň a kaderníctva patria medzi základné služby, ktoré v obci poskytujú súkromní podnikatelia.

    
Obec je vzdialená 20 km od Banskej Bystrice a 20 km od Brezna. Dopravne je obec napojená štátnou cestou na cestu I. triedy spájajúcu Banskú Bystricu s Breznom.


 

 


 

           Starosta obce: Ing. Pavel Zajac    

            Počet obyvateľov: 1147

                Kontaktná adresa:

                 Obec Ľubietová

              Nám. V. Dunajského 1/1

                   976 55 Ľubietová

                starosta@lubietova.sk

                 matrika@lubietova.sk

           Úradne hodiny                                                    Kontakty

 Pondelok:    7.30 – 12.00  13.00 – 15.45                  048/4195231 - sekretariát

 Utorok :       7.30 – 12.00 13.00 – 15.45                  048/4195410 - ekonomické oddelenie

 Streda:        7.30 – 12.00 13.00 – 15.45                   0911297141   

 Štvrtok:       7.30 – 12.00 13.00 – 15.45                 

 Piatok:        7.30 – 12.00 13.00 – 14.30     
 


  

 • Toto webové sídlo www.lubietova.sk spravuje Obec Ľubietová a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa potreby prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).
 • Správca obsahu:Obec Ľubietová
  Obecný úrad
  Nám. V. Dunajského č. 1/1
  976 55 Ľubietová
  IČO: 00313564
  DIČ: 2021121289
  Dexia banka, a.s. Banská Bystrica
  Č. ú. 1226558001/5600
  Všeobecné informácie: info@lubietova.sk
  Podateľňa: podatelna@lubietova.sk
  Starosta Ing. Pavel Zajac: starosta@lubietova.sk
  Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@lubietova.sk
 • Technický prevádzkovateľ:

       WEBYGROUP s.r.o
       Obrancov mieru 1856/60, poštová adresa – Nižovec 8936/2A

        960 01 Zvolen
        www.webygroup.sk

 • KOMPETENCIE:

        Obec Ľubietová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,

        ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. )

 


                           

 


 


 

webygroup

dnes je: 18.4.2014

meniny má: Valér

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

778061

Úvodná stránka