Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubietová

Obec Ľubietová

Ponuka prenájmu

Obec Ľubietová ponúka na prenájom dvojizbový byt

na ul. Nám. V. Dunajského 2/2 (nad poštou) s príslušenstvom

Záujemcovia sa môžu písomne prihlásiť

na Obecnom úrade, Nám. V. Dunajského 1/1,  v Ľubietovej

do 25.02.2014


 

 

 

Odvoz separovaného odpadu - rok 2015

  Termíny odvozu separovaného odpadu.

Súbor na stiahnutie Odvoz separovaného odpadu.doc Odvoz separovaného odpadu.doc (171.5 kB)

Miestne dane a poplatky rok 2015.

Oznámenie – miestne dane a poplatky pre rok 2015

Obec Ľubietová ako správca miestnych daní a miestneho poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prináša prehľad povinností, ktoré vyplývajú zo zákona pre daňovníkov a poplatníkov od 1. januára 2015:

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku od 1.1.2015 upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubietová 637/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015.

Už od januára 2013 je v platnosti spoločné „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“. V prípade zmien daňovej povinnosti oproti minulému obdobiu stačí podať „čiastkové priznanie“ k príslušnej dani, v ktorom daňovník uvedie len zmeny oproti poslednému podanému priznaniu. Priznanie sa podáva aj z dôvodu zániku daňovej povinnosti.

1) Daň z nehnuteľností v roku 2015

Súčasťou priznania k dani z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

Do 31. januára 2015 je povinný podať obci Ľubietová priznanie:

daňovník, ktorý sa stal v roku 2014 vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome),
daňovník, u ktorého v roku 2014 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome),
daňovník, u ktorého nastali v roku 2014 zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome,
daňovník, u ktorého došlo v roku 2014 k zmene druhu pozemku,
daňovník, u ktorého došlo v roku 2014 k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome,
daňovník, u ktorého v roku 2014 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome,

resp. daňovník, u ktorého nastali v priebehu roka 2014 iné zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Priznanie sa podáva podľa stavu k 1. januáru 2015. Daňovník na tlačive uvedie okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné na vyrubenie dane, daň si už nemusí v priznaní sám vypočítavať.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ alebo dedič stal vlastníkom nehnuteľností.

2) Daň za psa v roku 2015

Priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive podáva vlastník, resp. držiteľ psa:

pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom, resp. držiteľom psa.

Ak má daňovník psa priznaného v predošlom období, na rok 2015 nemusí podávať priznanie.

 

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane poučenia na jeho vyplnenie nájdete na konci tohto oznámenia alebo si ho môžete vyzdvihnúť priamo obecnom úrade.

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí obec Ľubietová  na rok 2015 jedným spoločným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. V rozhodnutí bude uvedená výška vyrubenej dane za každý druh miestnej dane, splatnosť dane a variabilný symbol pre úhradu dane.

3) Poplatok za komunálny odpad

 V zmysle VZN obce Ľubietová, ktoré upravuje aj podmienky určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubietová na kalendárny rok 2015, je poplatník povinný obci  oznámiť všetky skutočnosti potrebné na vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa stavu k 1. januáru bežného roka. V prípade, že si už oznamovaciu povinnosť splnil, je povinný obci oznámiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku do 30 dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali.

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok ustanovených                   v § 26 ods. 1 na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v § 27 ods. 2 tohto nariadenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce z dôvodu:

výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí,
výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu,
prechodného pobytu v inej obci,
pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,
výkonu trestu odňatia slobody,
vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh,
že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obec Ľubietová podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
viacdetnej rodiny, t. j. 4 a viac detí za štvrté a každé ďalšie dieťa vo veku do 15 rokov, ak rodina nedosahuje príjmy na úrovní životného minima určeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
poplatníka ak nedosahuje príjmy na úrovní životného minima určeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 26 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 27 ods. 2 tohto nariadenia písomne u správcu dane do 31. januára 2015, prípadne po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.

 

Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku

 

Ak poplatník požiada v zmysle § 25 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1, správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť:
fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

Ak poplatník požiada v zmysle § 26 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 2 správca dane zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť:
potvrdenie zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí, 
potvrdenie zamestnávateľa  alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte, alebo čestné vyhlásenie
potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,
potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obci Ľubietová,
potvrdenie o výške príjmu pod úrovňou životného minima určeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Tlačivá „Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ a žiadosť o zníženie poplatku nájdete na konci tohto oznámenia alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo na Obecnom úrade.

 

Referendum 7.2.2015

Referendum 2015

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Právo hlasovať v referende má každý občan SR, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil

18 rokov veku a

• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

(vysvetlenie v súbore na stiahnutie)


Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.


Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú:

• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,

• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Súbor na stiahnutie hlasovanie občanov s trvalým pobytom.pdf hlasovanie občanov s trvalým pobytom.pdf (185.7 kB)
Súbor na stiahnutie hlasovanie občanov bez trvalého pobytu.pdf hlasovanie občanov bez trvalého pobytu.pdf (261.4 kB)

Vítame Vás. 


 

 

   Ľubietová sa rozkladá na rozhraní Slovenského rudohoria a stredohoria v rozšírenom  údolí potoka Hutná. Má prekrásnu polohu pod severovýchodným výbežkom Poľany – Ľubietovským Veprom – Hrbom,   ktorého   križovatka   súradníc 19 033´ východnej   zemepisnej  dĺžky a 48 040´severnej zemepisnej šírky je   stredom   Slovenska. Obec leží v nadmorskej výške 477 m.. Reliéf územia je výsledkom tektonickej činnosti, vulkanizmu, erózie a sedimentácie.
Lesy sú prevažne zmiešané a v chránených častiach, ako je Ľubietovský Vepor majú charakter pralesa. Z drevín je zastúpený hlavne buk, jedľa a smrek s prímesou javora, jaseňa a hrabu. Nájdu sa tu aj súvislé smrečiny, dubiny, boriny a brezové porasty.
Môžeme tu nájsť aj vzácne druhy bylín – vstavače, žltohlav, lykovec, ľalie, poniklec a veľmi zriedkavú waldštajnku .
Lesy sú bohaté na zver- rys, vlk, medveď, mačka divá, jeleň, srnec, diviak . Z ďalších živočíchov treba spomenúť orla krikľavého, výra skalného a hlucháňa, salamandru škvrnitú, mloka karpatského a motýľa jasoňa červenookého.
Celková výmera katastrálneho územia je 6 103 ha, z čoho najväčší podiel tvoria lesy a poľnohospodárska pôda.

Kultúrne pamiatky majú nadregionálny význam- Súpis kultúrnych pamiatok SR:
l Evanjelický kostol a. .v.
l Rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény
l Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
l Meštiansky rokokový dom

       Folklórny súbor, ktorý pracuje v obci má vo svojom repertoári aj debnársky tanec, ktorý je na Slovensku raritou a je pozostatkom z doby nemeckého osídľovania banských miest.
V obci je kultúrny dom, knižnica i klub dôchodcov, zdravotné stredisko s obvodným a zubným lekárom, plne organizovaná základná škola so školskou jedálňou a materská škola.
         Niekoľko menších potravinárskych obchodov, drogéria a kvetinárstva poskytujú základný tovar pre obyvateľov. Čistiateň a kaderníctva patria medzi základné služby, ktoré v obci poskytujú súkromní podnikatelia.

    
Obec je vzdialená 20 km od Banskej Bystrice a 20 km od Brezna. Dopravne je obec napojená štátnou cestou na cestu I. triedy spájajúcu Banskú Bystricu s Breznom.


 

 


 

           Starosta obce: Ing. Pavel Zajac    

            Počet obyvateľov: 1143

                Kontaktná adresa:

                 Obec Ľubietová

              Nám. V. Dunajského 1/1

                   976 55 Ľubietová

                starosta@lubietova.sk

                 matrika@lubietova.sk

           Úradne hodiny                                                    Kontakty

 Pondelok:    7.30 – 12.00  13.00 – 15.45                  048/4195231 - sekretariát

 Utorok :       7.30 – 12.00 13.00 – 15.45                  048/4195410 - ekonomické oddelenie

 Streda:        7.30 – 12.00 13.00 – 17.00                   0911297141   

 Štvrtok:       7.30 – 12.00 13.00 – 15.45                 

 Piatok:        7.30 – 12.00 13.00 – 14.30     
 


  

 • Toto webové sídlo www.lubietova.sk spravuje Obec Ľubietová a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa potreby prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).
 • Správca obsahu:Obec Ľubietová
  Obecný úrad
  Nám. V. Dunajského č. 1/1
  976 55 Ľubietová
  IČO: 00313564
  DIČ: 2021121289
  Dexia banka, a.s. Banská Bystrica
  Č. ú. 1226558001/5600
  Všeobecné informácie: info@lubietova.sk
  Podateľňa: podatelna@lubietova.sk
  Starosta Ing. Pavel Zajac: starosta@lubietova.sk
  Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@lubietova.sk
 • Technický prevádzkovateľ:

       WEBYGROUP s.r.o
       Obrancov mieru 1856/60, poštová adresa – Nižovec 8936/2A

        960 01 Zvolen
        www.webygroup.sk

 • KOMPETENCIE:

        Obec Ľubietová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky,

        ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. )

 


                          

 


 


 

webygroup

dnes je: 29.1.2015

meniny má: Gašpar

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

934995

Úvodná stránka