Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

Sviatok

Meniny má Konštantín, Trofín, Konstancia, Konštantína

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Mobilná verzia

mobilná verzia www

Obsah

Oddelenia OcÚ

Matrika

 

Územný obvod Matričného úradu Ľubietová tvoria obce:
- Ľubietová
- Strelníky
- Povrazník

Rodná matrika
Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné predložiť:
- platné občianske preukazy oboch rodičov
- sobášny list
- správny poplatok 1,5 € / za 1 duplikát rodného listu/
- novonarodené dieťa zapisuje otec dieťaťa, manžel matky

Informácie pri narodení dieťaťa mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

Sobášna matrika
Na uzavretie manželstva je potrebné preložiť:
- vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade
- platné občianske preukazy snúbencov
- rodné listy snúbencov
- ovdovený snúbenec predloží úmrtný list manžela
- rozvedený snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
- maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
- ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
- doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, lebo cirkvi

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:
- delegácia sobáša na iný matričný úrad 23 €

- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 9,50 €
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti 33 €

- sobáš s cudzincom 66 €
- sobáš dvoch cudzincov165,50 €

Úmrtná matrika
Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:
- občiansky preukaz zomrelého
- občiansky preukaz manžela/ky/ zomrelého
- rodný list zomrelého
- sobášny list zomrelého
- listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom

Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/:
Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti do pokladne OcÚ - 1,5 €


Evidencia obyvateľstva pre obec Ľubietová.

Prihlásenie na trvalý pobyt
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni miesto a začiatok trvalého pobytu najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
- občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb
- rodný list dieťaťa /do 15 rokov/
- doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť alebo písomný súhlas vlastníka bytu
- ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho list

Prihlásenie na prechodný pobyt
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní začiatok, miesto a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 30 dní / max. 5 rokov/
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znovu.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb
- rodný list dieťaťa /do 15 rokov/
- písomný súhlas ubytovateľa

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi s trvalým pobytom na území obce vystaví po predložení rodného listu obecný úrad.
Potrebné doklady:
- rodný list

  Oddelenie daní a poplatkov

- vyberanie miestnych poplatkov a daní

 

 


 

Matrikár: Zuzana Kútna                                                                       tel.číslo:  048/4195231


matrika@lubietova.sk