Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa

O z n a m y

11.06.2019

Odvoz odpadu na 3. Q. 2019

- rozpis zvozu odpadu

Detail

27.03.2019

Štatistika úrovne triedenia

- percentuálny podiel vytriedeného odpadu za obec Ľubietová

Detail

30.07.2018

Separovaný odpad

Nové miesto na ukladanie separovaného odpadu je vo dvore zdravotného strediska. Otváracie hodiny: Pondelok až piatok: 8,00 - 15,00 hod Sobota: 8,00 - 10,00 hod

Detail

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 

sse

OZNÁMENIE

 


 


 

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor

 

upozorňuje a vyzýva

každého vlastníka , nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona – každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

  • vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastnosti poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
  • predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
  • zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
  • usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri

 

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku /fyzická osoba/ alebo správneho deliktu /právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ/ podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

 

V roku 2019 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie §3 zákona vyvodzované  dôsledky.