Navigácia

Obsah

Stanovy OZ LIBETHA

 

PREAMBULA

1. Občianske združenie LIBETHA je nezávislým občianskym združením fyzických osôb a právnických osôb v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Je združením občanov, ktorých spoločným úsilím je prispieť  k rozvoju obce Ľubietová, k zviditeľňovaniu kultúrneho, historického a prírodného bohatstva a dedičstva  Ľubietovej a regiónu, organizovať a podporovať aktivity v oblasti kultúry ,   cestovného ruchu,   sociálnych  služieb, v oblasti  športu, aktívneho odpočinku detí, mládeže a dospelých  a v oblasti  starostlivosti o  environmentálne prostredie.
3. Je otvoreným združením pre každého občana bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, politickej, národnej, či inej príslušnosti.
4. Otvorene bude spolupracovať s občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami, ktoré súhlasia s touto Preambulou a Stanovami, rešpektujú ich a stotožňujú sa s činnosťou s napĺňaním jeho cieľov.
5. Bude zachovávať vo svojej činnosti spoluprácu s Obcou Ľubietová  v oblasti kultúrneho a spoločenského vyžitia a starostlivosti o environmentálne prostredie.
6. Občianske združenie LIBETHA sa bude vždy riadiť podľa zákonov platných v Slovenskej republike.


V Ľubietovej  20.01.2011

 


Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je Občianske združenie LIBETHA (ďalej len združenie).
2. Sídlom Občianskeho združenia LIBETHA je:

Adresa:
Občianske združenie LIBETHA
Nám.V.Dunajského 1/1
976 55 Ľubietová

3. Občianske združenie môže používať v písomnom styku skratku OZ LIBETHA.

Článok II.
Cieľ a zameranie

     Cieľ Občianskeho združenia  LIBETHA :
-  rozvoj obce,
-  zviditeľňovanie kultúrneho, historického a prírodného  bohatstva a dedičstva  Ľubietovej a regiónu,
- organizovať a podporovať aktivity v oblasti kultúry ,   cestovného ruchu,   sociálnych  služieb, v oblasti  športu, aktívneho odpočinku detí mládeže a dospelých  a v oblasti  starostlivosti o  environmentálne prostredie.
-
Zameranie  a činnosť  jednotlivých sekcií OZ LIBETHA :
Historická  :
-  mapovanie a obnova histórie Ľubietovej
- oživenie histórie   bývalého kráľovského banského mesta Ľubietová
- obnovenie a udržiavanie baníckych tradícií a zvykov a zvykov ostatných historických cechov Ľubietovej
-  propagácia a medializácia histórie a súčasnosti baníckeho regiónu
- s miestnou samosprávou spolupracovať na využití starých banských diel a pamiatok spojených s históriou baníckej činnosti a celkovou históriou Ľubietovej
- organizovať stretnutia a spolupracovať  s ostatnými občianskymi združeniami , spolkami a inými organizáciami zameranými na baníctvo u nás aj v zahraničí
- dopĺňať a sprístupniť muzeálne zbierky 
-
Ľudová tvorivosť:
-  podpora a rozvoj miestnej tradičnej  ľudovej kultúry
- podpora tradičných ľudových remesiel
- podpora tradičného spôsobu obhospodarovania krajiny so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj
Cestovný ruch :
- podpora a rozvoj cestovného ruchu Ľubietovej a regiónu
- vytvárať esteticky príťažlivé prostredie pre občanov a návštevníkov
Ochrana prírody:
- podpora ochrany prírody a životného prostredia z pohľadu skvalitnenia života v obci,
- revitalizácia prostredia
Kultúra a šport:
- organizovanie kultúrno -  spoločenských podujatí, športovo – rekreačných aktivít, výletov  pre deti  mládež, rodiny s deťmi  a ostatné vek. kategórie,
- organizovanie  voľnočasových  aktivít  a motivácia k tvorivej činnosti pre všetky vekové kategórie –tvorivé dielne,
- organizovanie  praktických  workshopov súťaží, výstav, prednášok, seminárov a konferencií  
- organizovanie  klubovej činnosti – stretnutia klubového typu
- podpora vzdelávania mládeže a dospelých
- vydávanie propagačných materiálov , publikačná činnosť
- spolupráca štátnymi a neštátnymi inštitúciami SR a zahraničí, spolupráca a podpora ostatných OZ s podobným zameraním
- obnoviť a rozvíjať ochotnícku divadelnícku činnosť 
-
    Sociálna starostlivosť:
- humanitná pomoc
- poradenstvo a poskytovanie sociálny
  
                                                        Článok II.
Členstvo
1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Členom združenia sa môže stať každý, kto súhlasí s Preambulou a Stanovami združenia, stotožňuje sa s cieľmi a zameraním činnosťou združenia.
3. O prijatí za člena a vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo združenia na základe písomnej prihlášky
4. Členom združenia môže byť fyzická i právnická osoba.
5. Zánik členstva je podmienený:
a, vystúpením zo združenia
b, vylúčením, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie
c, úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
d, zánikom združenia
Článok IV.
Práva a povinnosti členov
1. Členovia majú právo:
a, podieľať sa na činnosti združenia
b, predkladať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti združenia
c, byť informovaný o činnosti Predsedníctva združenia
d, voliť a byť volený do príslušných orgánov združenia

2. Členovia združenia majú povinnosti:
a, dodržiavať stanovy združenia
b, plniť uznesenia orgánov
c, aktívne sa podieľať na činnosti združenia
d, riadne a zodpovedne vykonávať funkciu, ktorú prijal
e, chrániť, zveľaďovať a opatrovať majetok združenia
                                                           Článok V.
Orgány združenia
1. Orgánmi združenia sú:
A, Valné zhromaždenie
B, Predsedníctvo  a  štatutári združenia
C, Kontrolná komisia

Článok VI.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Občianskeho združenia LIBETHA a je tvorené všetkými členmi združenia. Právnická osoba je zastúpená svojim štatutárnym zástupcom.
2. Zasadanie Valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jeden krát ročne. Predsedníctvo zvoláva Valné zhromaždenie aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov. Pri rozhodovaní o zániku, zlúčení, alebo zmene stanov združenia rozhoduje dvojtretinová väčšina prítomných členov. Valné zhromaždenie je uznášania schopné pri nadpolovičnej účasti prítomných členov.
3. Valné zhromaždenie najmä:
A, schvaľuje stanovy združenia, resp. zmeny a doplnky,
B, volí a odvoláva členov Predsedníctva,
C, volí a odvoláva členov Kontrolnej komisie,
D, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,
E, schvaľuje plán činnosti združenia,
F, rozhoduje o zániku združenia,
G, schvaľuje výšku členského príspevku na návrh predsedníctva

 


Článok VII.
Predsedníctvo  a štatutári združenia
Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý zabezpečuje činnosť združenia podľa koncepcie schválenej Valným zhromaždením. Predsedníctvo rozhoduje hlasovaním a je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predsedníctva 
1. Predsedníctvo má 9 členov t.j. predseda- štatutár,  podpredseda- štatutár, hospodár a 6 vedúcich jednotlivých sekcií ,ktorých funkčné obdobie je dvojročné, pričom môžu byť do funkcie zvolení aj opätovne. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby a je verejné pre všetkých členov OZ LIBETHA . Jeho rokovania riadi a zvoláva predseda (štatutár).
2. Predsedníctvo:
a, rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia
b, vypracúva plán činnosti a navrhuje rozpočet, navrhuje výšku         členského príspevku
c, zvoláva a pripravuje rokovania Valného zhromaždenia
d, riadi a zabezpečuje činnosť združenia
e, schvaľuje správu o činnosti a hospodárení združenia
f, rozhoduje o zániku združenia, ak za tým účelom zvolané Valné zhromaždenie sa nezíde do dvoch mesiacov
g, rozhoduje o hospodárení s prostriedkami združenia
h, navrhuje zmenu stanov, ich zmeny a doplnky
ch, vydáva štatúty pre svoje organizačné jednotky
i, Štatutárny zástupcovia -predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok a zabezpečujú spoluprácu s inými mimovládnymi organizáciami
j, Štatutárni zástupcovia -predseda a podpredseda sú oprávnení samostatne konať v mene združenia a riadiť jeho činnosť

Článok VIII.
                                                     Organizačné  jednotky
OZ LIBETHA si vytvára  samostatné organizačné jednotky bez právnej subjektivity, s cieľom rozvíjať ciele a zameranie občianskeho združenia a to :


1. OZ LIBETHA – Ľubietovský banícky spolok
2. OZ LIBETHA – Klub Relax
3. OZ LIBETHA – Divadelný spolok
1.Každá organizačná jednotka sa riadi sa podľa vlastného štatútu v súlade zo  stanovami  a internými  predpismi združenia ( zásady hospodárenia z finančnými prostriedkami OZ LIBETHA)
2. Každú organizačnú jednotku  vedie jej vedúci a priamo zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu        združenia.
3. Po poverení Predsedníctvom OZ LIBETHA môže organizačná jednotka vystupovať a konať vo vlastnom mene 
4. Organizačné jednotky majú pridelené v zmysle zásad hospodárenia združenia vlastný variabilný symbol pod ktorým sa vedú a vykonávajú hospodárske  finančné operácie výlučne na činnosť jednotlivých organizačných jednotiek.

                                                         Článok IX.
Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
2. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predsedníctve. Kontrolná komisia si zvolí spomedzi seba predsedu.
3. Kontrolná komisia má najmenej troch členov, ktorých zvolí Valné zhromaždenie.
4. Schádza sa podľa potreby, najmenej však raz za 1 rok.
5. Kontrolná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
6. Kontrolná komisia kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a informuje Predsedníctvo a Valné zhromaždenie.
7. Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
                                                          Článok X.
Hospodárenie združenia
1. OZ LIBETHA hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom potrebným na jeho činnosť. Majetok združenia tvoria členské príspevky členov združenia,  dobrovoľné peňažné a nepeňažné vklady fyzických a právnických osôb, dotácie, dary, zbierky, účelové dotácie,  granty a príjmy z vlastnej činnosti. Združenie môže nadobúdať prostriedky aj od zahraničných sponzorov fyzických i právnických.
2. Povinnosť kontroly nad hospodárením združenia má kontrolná komisia.

Článok XI.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.
2. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky pohľadávky a záväzky združenia. O naložení s ostatným hnuteľným i nehnuteľným majetkom rozhodnú po vzájomnej dohode členovia združenia na Valnom zhromaždení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

V  Ľubietovej   20.01.2011

 

 

 


Dodatok č.1 k stanovám Občianskeho združenia LIBETHA so sídlom Nám.V.Dunajského 1/1 Ľubietová, reg. Na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-37041 zo dňa 2.3.2011

Zmena a doplnenie  stanov sa vykonáva na základe uznesenia valného zhromaždenia Občianskeho združenia LIBETHA zo dňa     21.03.2011 , ktorým sa dopĺňajú a menia stanovy nasledovne:

Doplniť nasledovne  :          
                                                    Článok II. 
                    Zameranie a činnosť jednotlivých sekcii OZ LIBETHA:
Historická :
- obnovenie a udržiavanie baníckych tradícií a zvykov a zvykov ostatných historických cechov Ľubietovej
-  propagácia a medializácia histórie a súčasnosti baníckeho regiónu
- s miestnou samosprávou spolupracovať na využití starých banských diel a pamiatok spojených s históriou baníckej činnosti a celkovou históriou Ľubietovej
- organizovať stretnutia a spolupracovať  s ostatnými občianskymi združeniami , spolkami a inými organizáciami zameranými na baníctvo u nás aj v zahraničí
- dopĺňať a sprístupniť muzeálne zbierky 
Kultúra a šport:
- obnoviť a rozvíjať ochotnícku divadelnícku činnosť 

V článku VII. Predsedníctvo a štatutári v odseku 2. Predsedníctvo doplniť:
   bod ch, vydáva štatúty pre svoje organizačné jednotky

Za článok stanov č.VII sa vložiť  nový článok č. VIII., ktorý znie nasledovne :
                                                                       Článok č. VIII.
                                                                Organizačné  jednotky
OZ LIBETHA si vytvára  samostatné organizačné jednotky bez právnej subjektivity, s cieľom rozvíjať ciele a zameranie občianskeho združenia a to :
4. OZ LIBETHA – Ľubietovský banícky spolok
5. OZ LIBETHA – Klub Relax
6. OZ LIBETHA – Divadelný spolok
1.Každá organizačná jednotka sa riadi sa podľa vlastného štatútu v súlade zo  stanovami  a internými  predpismi združenia ( zásady hospodárenia z finančnými prostriedkami OZ LIBETHA)
2. Každú organizačnú jednotku  vedie jej vedúci a priamo zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu        združenia.
3. Po poverení Predsedníctvom OZ LIBETHA môže organizačná jednotka vystupovať a konať vo vlastnom mene 
4. Organizačné jednotky majú pridelené v zmysle zásad hospodárenia združenia vlastný variabilný symbol pod ktorým sa vedú a vykonávajú hospodárske  finančné operácie výlučne na činnosť jednotlivých organizačných jednotiek.


Doplniť do Článku IX.  Hospodárenie združenia do osd. 1. na začiatku vety nasledovné:
OZ LIBETHA hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom potrebným na jeho činnosť.

  
Zmeniť    čísla článkov :
   Článok VIII. Kontrolná komisia    na  článok IX. Kontrolná komisia
   Článok IX. Hospodárenie združenia  na článok X. Hospodárenie združenia
   Článok X. Zánik združenia  na  článok XI. Zánik združenia  

            

V Ľubietovej 21.03.2011                                           Štatut. zástupca  predsedníčka OZ LIBETHA
                                                                                                  Dagmar Zajacová
                                                                                       Štatut. zástupca podpredseda OZ LIBETHA
                                                                                                   Tatiana Čiefová