Navigácia

Obsah

Projekt obnova baníckej histórie

 

Obnova baníckej histórie v Ľubietovej a jej využitie pre cestovný ruch.

Vypracoval :  Ing. Pavel Zajac
V spolupráci:  OZ LIBETHA - LBS                         V Ľubietovej 25.07.2011


Názov projektu
Obnova baníckej histórie v Ľubietovej a jej využitie pre cestovný ruch.

Žiadateľ
Obec Ľubietová
Občianske združenie LIBETHA - Ľubietovský banícky spolok


Začiatok realizácie projektu
10/2011
Koniec realizácie projektu
12/2012

Miesto  realizácie projektu  (projektové územie)
• Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica
• k. ú. Ľubietová – časť Ľubietová Podlipa,

Ciele projektu
• obnova baníckej histórie v Ľubietovej – bývalom slobodnom kráľovskom banskom meste
• využitie starých banských diel v oblasti cestovného ruchu
• zachovanie a ochrana starých banských diel a háld
• využitie  prírodného a kultúrneho potenciálu územia - zachovaných dokladov montánnej
  histórie,  prírodných a krajinárskych hodnôt, najmä svetoznámeho mineralogického
  náleziska
• zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti

Cieľové skupiny
• miestna komunita
• návštevníci  obce Ľubietová,

Hlavné problémy
• zlý stav starých banských diel
• chýba ucelená chronológia histórie baníctva v Ľubietovej, zánik baníckych tradícií a zvykov
  v Ľubietovej,  absencia 
  turistickej infraštruktúry pre návštevníkov obce a jej okolia (informačné stredisko, náučný banský
  chodník, označenie starých banských lokalít a jednotlivých banských diel, informačné body a pod.)
• nedostatočná informovanosť verejnosti/návštevníkov o území s bohatou banskou históriou
   a prírodovednými zaujímavosťami
• nekontrolovaný zber minerálov


Všeobecné informácie
Projekt „Obnova baníckej histórie v Ľubietovej a jej využitie pre cestovný ruch.“ je zameraný na podporu rozvoja cestovného ruchu v obci Ľubietová so zameraním na banícku históriu obce, v regióne situovanom v blízkosti krajského sídla Banskej Bystrice, miest Podbrezová, Brezno, kúpeľov  Brusno, biatlonového areálu Osrblie. Ľubietová je aj  turistickým východiskom do oblasti Poľany.
Rozvoj turistiky po banských lokalitách má vo svete veľa priaznivcov a začína sa presadzovať aj na Slovensku, čoho príkladom je Slovenská banská cesta. Ľubietová tiež chce nastúpiť tento celosvetový trend a oboznámiť svojich obyvateľov, ale aj turistov s históriou baníctva v Ľubietovej. Cieľom tohto projektu je komplexne naštartovať tento druh turistiky v Ľubietovej, teda vybudovanie vhodných podmienok a zariadení pre tento druh turistiky (banské náučné chodníky, informačné stredisko), ako aj výrobu informačného a  propagačného materiálu, ale aj spoločenskú stránku baníckej histórie (podpora Ľubietovského baníckeho spolku – výroba insignií, zástavy a uniforiem).
Úlohou je nie len to, aby ľudia išli do prírody a oddychovali, ale aby sa zároveň aj niečo naučili a priniesli miestnym obyvateľom ekonomickú podporu (ubytovanie, stravovanie, využívanie dopravy miestnych spoločností, sprievodcovskej ponuky, nákup suvenírov a pod.).
  Projektové územie  má  historické predpoklady (historické pamiatky najmä v spojení s bývalým baníctvom), prírodné predpoklady (napríklad rôznorodosť rastlinných a živočíšnych druhov, biotopov, reliéfu, prítomnosť chránených území) a aj kultúrne predpoklady na rozvoj takéhoto turizmu. 
K jedinečnosti projektového územia patrí banská minulosť ľubietovskej oblasti. Z historického hľadiska patrí oblasť Ľubietovej k najvýznamnejším rudným revírom u nás (medené aj železné rudy). Projektové územie  zahŕňa  tri najznámejšie  ložiskové oblasti:  Podlipa, Svätodušná a Kolba. Tieto tri ložiská, predovšetkým však ložisko Podlipa, boli predmetom prospektorskej a banskej činnosti už od predhistorických čias. Podľa archeologických údajov sa tu získavala meď už v dobe bronzovej Prvé písomné údaje o baníctve v Ľubietovej sú z čias Anjouovcov z r. 1340. V tom čase sa tu popri medi získavalo v malom množstve aj zlato. Najväčší rozkvet baníctva v tejto oblasti bol zaznamenaný v 15. a 16. stor. a trval takmer 200 rokov. Toto obdobie ukončili turecké nájazdy v r. 1571-1588. Od r. 1609 bane často striedali majiteľov a postupne strácali význam. V 18. stor. začalo v banskej produkcii prevládať železo nad meďou. Oživenie banskej činnosti nastalo ešte r. 1810 a pracovalo sa tu vyše 40 rokov. Ťažba celkom ustala r. 1863. V okolí obce leží niekoľko dnes už opustených železorudných dobývok a výskytov. Boli to najmä ložiská železných rúd, na báze ktorých existovalo v minulosti pohronské hutníctvo v Hronci, Podbrezovej a Brezne. Prvé písomné správy o ťažbe sú z r. 1580. K najvýznamnejším ložiskám patrili Jamešná, Matej, Francisci (Tri Vody), ako aj Hruškovo a Osrblie – Žliebky. Ich pozostatky,  najmä staré banské diela a odvaly,   ale aj  technické pamiatky, ako napríklad zvyšky ľubietovskej železiarne (zachované základy a zvyšky muriva vysokej pece a výrobných budov v dolnej časti obce nazývanej Huta),  alebo  vysoká pec na Troch Vodách, môžu byť ďalším  cieľom turistického využívania územia v budúcnosti. S históriou, technickými pamiatkami výroby a spracovania železa je spojená tzv. „Železná cesta “ medzi Banskou Bystricou a Breznom.
        Prítomnosť veľkého objemu  odvalov a opustených banských diel v projektovom  území známych výskytom vzácnych aj  chránených druhov minerálov  je predmetom  dlhoročného záujmu mineralogických zberateľov zo Slovenska i zahraničia. Slávu ľubietovského medeného baníctva propagujú  nálezy  viacerých minerálov svetového významu. Je to predovšetkým libethenit objavený a prvýkrát popísaný z tejto lokality  pre svetovú vedu v r. 1823,  pomenovaný podľa starého nemeckého názvu mesta Ľubietová – Libethen. K vzácnym mineralogickým skvostom z Ľubietovej patria aj nálezy  ďalších minerálov ako sú  mrázekit, euchroit a pseudomalachit, ktoré sú  chránenými minerálmi. Vzorky minerálov z Ľubietovej patria k cenným zbierkovým predmetom viacerých svetových múzeí. Záujem o poznanie lokality výskytu týchto minerálov je možné  v banskej turistike primerane  využiť,   čo si však vyžaduje  vytvorenie systému regulácie a  kontroly  a tiež informácií, aby nedochádzalo k devastácii územia.
Ľubietová sa nachádza na rozhraní geomorfologických celkov Veporské vrchy (podcelok Čierťaž)  a Zvolenská kotlina (podcelok Bystrická a Ponická vrchovina), na JV sa naň napája geomorfologický celok Poľana.  Územie je bohaté nielen na historické, najmä banícke tradície, ale vyniká aj svojimi prírodnými hodnotami. Súčasťou územia sú aj  chránené územia. Z maloplošných chránených území sa v  doline Hutná nachádza Prírodná rezervácia Periská, zriadená na ochranu zriedkavého rastlinného druhu treťohorného pôvodu - waldsteinie trojlistej. V katastri obce sa nachádza aj jedna z najstarších národných prírodných rezervácií -  Národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor, ktorá bola  vyhlásená na ochranu vrcholových jedľových bučín zachovalých  v oblasti rozsiahlych smrekových monokultúr. Jedinečná je aj svojím reliéfom a známa je aj ako geografický stred Slovenska. Na národnú prírodnú rezerváciu južným smerom  nadväzuje Prírodná pamiatka Veporské skalky, zriadená na ochranu jedinečného geomorfologického útvaru Poľany. V doline Vôdka  sa nachádza vodopád Vôdka dosahujúci výšku 2,5 m. Na  JV strane do územia zasahuje Chránená krajinná oblasť - Biosférická rezervácia Poľana, čo  nemalou mierou zvyšuje atraktívnosť územia.