Navigácia

Obsah

OZ LIBETHA - Ľubietovský banícky spolok

 

Štatút organizačnej jednotky
            OZ LIBETHA – Ľubietovský banícky spolok

                                        Článok I.    Základné ustanovenia
1.Názov : OZ LIBETHA – Ľubietovský banícky spolok (v skratke ĽBS) , je organizačnou jednotkou bez právnej subjektivity  zriadenou  Občianskym združením LIBETHA, riadi sa podľa vlastného štatútu v súlade zo  stanovami  a internými  predpismi OZ LIBETHA  v zmysle  zásad hospodárenia z finančnými prostriedkami OZ LIBETHA
2. ĽBS  vedie jej vedúci a priamo zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu         OZ LIBETHA.
3. Po poverení Predsedníctvom OZ LIBETHA môže Ľubietovský banícky spolok vystupovať a konať vo vlastnom mene, okrem povinností a práv štatutára OZ LIBETHA .
4. ĽBS  vypracováva vlastný plán činnosti, finančný rozpočet, ktorý predkladá na schválenie predsedníctvu OZ LIBETHA
5.Hospodársku a učtovnú agendu za ĽBS vedie a zodpovedá OZ LIBETHA 
6. Ľubietovský banícky spolok ma pridelené v zmysle zásad hospodárenia OZ LIBETHA  vlastný variabilný symbol pod ktorým sa vedú a vykonávajú hospodárske a finančné operácie výlučne na jeho činnosť .
7. Sídlo je totožné so sídlom OZ LIBETHA – Nám.V.Dunajského 1/1  976 55 Ľubietová
                                        
                                         Článok II. Ciele a zameranie
OZ LIBETHA – ĽBS pracuje pod historickou sekciou združenia a jeho ciele a zameranie je totožné  s cielami a zameraním OZ LIBETHA
- mapovanie a obnova histórie Ľubietovej
- oživenie histórie bývalého kráľovského banského mesta Ľubietová
- obnovenie a udržiavanie baníckych tradícií a zvykov
- propagácia a medializácia histórie a súčasnosti baníckeho regiónu
-  s miestnou samosprávou spolupracovať na využití starých banských diel a pamiatok spojených s históriou baníckej činnosti a celkovou históriou Ľubietovej
- organizovať stretnutia a spolupracovať  s ostatnými občianskymi združeniami , spolkami a inými organizáciami zameranými na baníctvo u nás aj v zahraničí
- dopĺňať a sprístupniť muzeálne zbierky 
                                            Článok III. Členstvo a práva a povinnosti členov
1.  Členstvo v OZ LIBETHA – ĽBS je dobrovoľné  
2. Členom  sa môže stať každý, kto je riadnymi členom  OZ LIBETHA , stotožňuje so štatútom ĽBS , na ktorého sa vzťahujú všetky práva a povinnosti členov OZ LIBETHA
3. O prijatí za člena ĽBS a vylúčení člena rozhoduje Predsedníctvo OZ LIBETHA  na základe písomnej prihlášky predloženej predsedom Ľubietovského baníckeho spolku
4.  ĽBS má vo valnom zhromaždení OZ LIBETHA 1 hlas                                            

                                                      

                                           Článok IV. Práva a povinnosti predsedu     
1. Predseda OZ LIBETHA-ĽBS je volená funkcia na 2 ročné obdobie s možnosťou opakovaného zvolenia
2. Návrh na predsedu ĽBS podávajú  členovia Ľubietovského baníckeho spolku  a schvaľuje predsedníctvo OZ LIBETHA
3. Predseda OZ LIBETHA -Ľubietovského baníckeho spolku:
          -       samostatne vedie a riadi činnosť baníckeho spolku, informuje predsedníctvo o činnosti
                  spolku, podáva písomné návrhy predsedníctvu OZ LIBETHA na členstvo v baníckom spolku
          -       zastupuje OZ LIBETHA – ĽBS  v kontakte so spolkami s baníckym zameraním, inými         
                  organizáciami podobného zamerania a potreby na čo mu predsedníctvo OZ LIBETHA
                     vystaví poverenie  
-  zastupuje OZ LIBETHA – Ľubietovský banícky spolok spolu so štatutárom OZ LIBETHA v organizácii Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska 
- priamo zodpovedá za činnosť ĽBS predsedníctvu OZ LIBETHA
- vypracováva plán činnosti, rozpočet ĽBS, ktorý predkladá predsedníctvu OZ LIBETHA na schválenie a je súčasťou rozpočtu a plánu činnosti OZ LIBETHA na príslušný kalendárny rok
- vypracováva správu o hospodárení za príslušný kalendárny rok a predkladá ju predsedníctvu OZ LIBETHA
- riadi hospodárske a finančné operácie ĽBS v zmysle zásad hospodárení s finančnými prostriedkami OZ LIBETHA
- účasť na projektoch a grantoch OZ LIBETHA- ĽBŠ  podpisuje spolu so štatutárom OZ LIBETHA      

                                                       Článok V. záverečné ustanovenie
OZ LIBETHA – Ľubietovský banícky spolok podlieha kontrole kontrolnej komisii OZ LIBETHA,
   OZ LIBETHA – ĽBS nemá vlastný hnuteľný a nehnuteľný majetok
 


              V Ľubietovej