Navigácia

Obsah

Platné VZN obce

2020

VZN obce Ľubietová o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 34x

Dodatok č. 2 k VZN č. 508/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 45x

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 195x

VZN o určení zápisu na primárne a predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 89x

2019

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Ľubietovej Stiahnuté: 87x

Smernica na určenie postupu pri ochrane pred povodňami Stiahnuté: 129x

VZN o stanovení výšky finančného pásma na nákup potravín ZŠ s MŠ Ľubietová Stiahnuté: 145x

VZN č. 2/2019 o verejných oceneniach obce Ľubietová Stiahnuté: 283x

Zásady zabezpečovania sobášnych obradov Stiahnuté: 184x

Smernica o používaní služobných vozidiel Obcou Ľubietová Stiahnuté: 801x

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ľubietovej Stiahnuté: 207x

VZN obce 4/2018 úplné znenie Stiahnuté: 260x

2018

VZNč. 3/2018 o zásadách odmeňovania poslancov OcZ v Ľubietovej Stiahnuté: 395x

VZN č. 2/2018 bezpečnostná politika prevádzkárne IOM Stiahnuté: 427x

VZN č. 1/2018 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 390x

2017

VZN - doplnok ÚP č. 2 Stiahnuté: 499x

Štatút - Ľubietovské noviny Stiahnuté: 625x

2016

VZN o určení výšky príspevku - škola, školské zariadenie Stiahnuté: 550x

VZN o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 604x

Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 742x

Stránka