Navigácia

Obsah

Platné VZN obce

2020

VZN č. 5/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na primárne vzdelávanie, do 1. ročníka Základnej škole s materskou školou, T. G. Masaryka Ľubietová, a o určení miesta a času zápisu na pred primárne vzdelávanie v materskej škole Stiahnuté: 15x

VZN 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová Stiahnuté: 27x

VZN 2/2020, ktorým sa dopľňa VZN obce Ľubietová č.4/2019 Stiahnuté: 26x

VZN obce Ľubietová o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 54x

Dodatok č. 2 k VZN č. 508/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 62x

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 240x

VZN o určení zápisu na primárne a predprimárne vzdelávanie Stiahnuté: 117x

2019

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Ľubietovej Stiahnuté: 101x

Smernica na určenie postupu pri ochrane pred povodňami Stiahnuté: 166x

VZN o stanovení výšky finančného pásma na nákup potravín ZŠ s MŠ Ľubietová Stiahnuté: 163x

VZN č. 2/2019 o verejných oceneniach obce Ľubietová Stiahnuté: 313x

Zásady zabezpečovania sobášnych obradov Stiahnuté: 203x

Smernica o používaní služobných vozidiel Obcou Ľubietová Stiahnuté: 903x

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ľubietovej Stiahnuté: 234x

VZN obce 4/2018 úplné znenie Stiahnuté: 287x

2018

VZNč. 3/2018 o zásadách odmeňovania poslancov OcZ v Ľubietovej Stiahnuté: 418x

VZN č. 2/2018 bezpečnostná politika prevádzkárne IOM Stiahnuté: 443x

VZN č. 1/2018 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 404x

2017

VZN - doplnok ÚP č. 2 Stiahnuté: 520x

Štatút - Ľubietovské noviny Stiahnuté: 645x

Stránka