Navigácia

Obsah

VZN obce Ľubietová o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ľubietová - NÁVRH

Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH