Navigácia

Obsah

 

 

Zariadenie sociálnych služieb - Strelníky

Zariadenie sociálnych služieb Strom je zriadené obcou Strelníky. Sociálne služby v zariadení sú poskytované pobytovou celoročnou formou. Celková kapacita je od 1.1.2016  24 prijímateľov sociálnych služieb. Zariadenie sociálnych služieb Strom poskytuje  nasledovné  druhy sociálnych služieb:

Zariadenie opatrovateľskej  služby (ZOS) v zmysle  § 36 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 3 miest. V ZOS poskytujú sociálne služby pre plnoleté fyzické  osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Domov sociálnych služieb  (DSS) v zmysle § 38 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  s kapacitou 9 miest. V DSS sa poskytujú  sociálne služby pre plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie pre seniorov (ZpS) v zmysle § 35 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách s kapacitou 12 miest. V ZpS sa poskytujú  sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú  z iných  vážnych  dôvodov v súlade s §  35 ods. 1 zákona 448/2008 Z. z.

Podmienky prijatia

Prijímanie  občanov do Zariadenia sociálnych služieb  STROM (ZSS) sa uskutočňuje
v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona  č.
455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní v znení neskorších predpisov.

Sociálna služba zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov je výlučnou kompetenciou miest a obcí, ak občan potrebuje tieto služby, musí sa obrátiť na príslušný mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Sociálna služba
Domov sociálnych služieb je v kompetencii vyššieho územného celku.

Potrebné tlačivá  pre  prijatie do zariadenia sociálnych  služieb: