Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak

 

KOMINÁRSKE SLUŽBY

www.kominari.com

DANTY s.r.o.
Kalinčiakova 5
Banská Bystrica

kontakt: 0911 800911

________________________________________

www.kominarrausa.sk

Družby 1879/4, 974 04 Banská Bystrica

kontakt: 048 / 290 19 66

mobil: 0905 584 877, 0910 584 877

Sviatok

Meniny má Ladislav, Ladislava, Samson, Sulamita

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilná verzia

mobilná verzia www

Obsah

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, pričom pri svojej činnosti podlieha obecnému zastupiteľstvu. Je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní najmä tieto úlohy: 
- vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
-vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce 
- predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti 
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti 
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu 
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

Kontrolnej činnosti podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.


V záujme efektívného a správneho nakladania s verejnými prostriedkami ako aj s majetkom obce Ľubietová je možné hlavnému kontrolórovi oznámiť objektívne príčiny resp. informácie týkajúce sa porušenia zákonov, či nesplnenia požiadaviek účelnosti, efektívnosti, resp. hospodárnosti orgánov obce pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Hlavný kontrolór vybavuje aj sťažnosti smerujúce najmä na výkon činnosti orgánov obce podľa § 11 ods. 3 zákona č. 152/98 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ak mu ich prešetrenie zverí obecné zastupiteľstvo.

 

 

Ing. Pavel Kútny     0905 363 382